Commandments of GOD in many languages

Commandments of GOD in different languages translated with Google

translation tool, from Exodus 20,King James Holy Bible:
in alphabetic order of languages possible with Google tool:
Translation: English » Albanian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Urdhërimet e GOD:

“Dhe spake Perëndia të gjitha këto fjalë, duke thënë,
  Unë jam Zoti ty të cilat i kanë sjellë nga Egjipti, nga të
shtëpinë e skallavëri.
Ti nuk do të ketë zota të tjerë para Meje.
Ti nuk do të bëjnë ty çdo idhull, apo çfarëdo shembulli i ndonjë gjë

që është
më lart në qiell, ose që është në tokë nën të, ose që është në tokë nën

ujë
Ti nuk do ti vetë përkulem të tyre dhe as ata të shërbejnë; unë për

Zotin tënd Perëndisë jam xheloz
Perëndisë, që vizitojnë padrejtësi e etërve mbi fëmijët e të ishim e

tretë dhe të katërt
prodhimin e atyre që e urrejnë mua;
Dhe që tregon mëshirë ndaj mijra prej tyre që e duan mua, dhe për

të mbajtur urdhërimet e mia
Ti nuk do të marrë emrin e Zotit tënd, Zotit të kota; për Zoti nuk do

të mbajë atë
i pafajshëm taketh se emri i Tij e kotë.
Mbani mend ditën e shtunë, për ta mbajtur atë të Shenjtë.
Gjashtë ditë ti do të punës, dhe të bëjë të gjithë punën tënde:
Por është e shtunë e ditën e shtunë e Zotit në të, nuk do të bëjë çdo

punë, ti,
as biri yt, as bija jote, tënd shërbëtor, as shërbëtore tënde, e as

kafshët tënd,
yt e as i huaj që është brenda tënd portat; Për në gjashtë ditë, Zoti

bëri qiellin dhe
tokën, detin dhe gjithçka që është në to, e shtatë dhe i çlodhur

day.Wherefore, Zoti
Ditën e shtunë e bekuar dhe hallowed atë.
Nderi yt, ati yt dhe nëna; tënd ditë që mund të jenë të gjata mbi

tokën, e cila e
Zoti yt, Zot i jep ty.
Ti nuk do të vrasë.
Ti nuk do shkel kurorë.
Ti nuk do të vjedhin.
Ti nuk do lakmoj tënd fqinj i shtëpisë, nuk do lakmoj yt i afërm i

gruas,
as shërbëtor e tij, as shërbëtore e tij, as dem e tij, as gomar e tij, e as

ndonjë gjë që
yt është i afërm.
nga Eksodi 20:1-17

Dhe në Eksodi 20:23, “Ti nuk do të bëjë me mua zotat e argjendi; as

nuk do të ju bëjë
te ju zotat e artë. ”

Shënim: fjala do të thotë të lakmoj “kohë për të zotërojnë ose të

fuqishëm dëshirën” pronën e një personi tjetër,
ose marrëdhënie, sipas Webster’s Dictionary apo skemë për të

marrë atë që nuk i përket për ju është
kuptim tjetër.
++
Enter text or a webpage URL. Translation: English » Arabic
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   وصايا الله :

واضاف “والله spake جميع هذه الكلمات ، وقال :
  أنا الرب التي جلبت إليك من مصر ، من
بيت العبودية.
أنت shalt لا آلهة أخرى أمامي.
إنك لا shalt بمعزل إليك المتجمدة أي صورة أو أي شبيهه من أي شيء هو
في السماء فوق ، أو التي هي في أسفل الأرض ، أو التي هي في المياه تحت الأرض
shalt أنت نفسك لا يسجدون لها ، ولا يعمل بها ؛ بالنسبة لي الرب ملكك الله أشعر بالغيرة
الله الذي يزور ظلم الآباء على الأطفال بمعزل الثالث والرابع
وتوليد الكراهية التي مني بها ؛
وتظهر رحمة بمعزل عن الاف منهم أن الحب لي ، ويبقي لي الوصايا
إنك لا shalt باسم الرب ملكك الله عبثا ؛ لالرب لن تجرى له
برئ أن يأخذ اسمه في هباء.
نتذكر اليوم السبت ، أن يبقيه المقدسة.
أنت shalt ستة أيام العمل ، وبذل كل ما ملكك العمل :
ولكن يوم السبت هو يوم السبت من الرب ؛ فيه shalt إنك لا تقوم بأي عمل ، وأنت ،
الخطوط الجوية التركية أو ابن أو ابنة ملكك ، خادم الخطوط الجوية التركية ، والخطوط الجوية التركية أو

خادمة ، أو الخطوط الجوية التركية الماشية
ملكك ولا غريبا أن تدخل في ملكك بوابات ؛ وبالنسبة لستة أيام ، والرب وجعل الجنة
الأرض والبحر وكل ما فيها ، والسابع على راحة day.Wherefore ، الرب
يوم السبت المباركة والمقدسة.
تكريم الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية التركية والد الأم ؛ أيام أن الخطوط الجوية التركية قد

تكون طويلة على الأرض ، وقد
اللورد giveth ملكك الله إليك.
إنك لا تقتل.
أنت shalt لم يرتكب الزنا.
إنك لا shalt سرقة.
إنك لا shalt إشتهى ملكك منزل الجيران ، إنك لا shalt إشتهى ملكك جارة زوجة
ولا خادم له ، ولا خادمة له ، ولا له ثور ، ولا حمار له ، ولا أي شيء
هو ملكك الجيران.
الخروج من 20:1-17

وفي سفر الخروج 20:23 ، “لا تجعل معي آلهة فضة ، ولا يجوز جعل أنتم
لكم آلهة من ذهب. ”

ملاحظة : كلمة إشتهى الوسائل “لفترة طويلة لامتلاك أو الرغبة بقوة” ملك شخص آخر ،
أو علاقة ، وفقا لقاموس ويبستر أو مخطط للحصول على ما لا ينتمي منك
معنى آخر.
++
Translation: English » Bulgarian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Заповеди на Бога:

“И Бог изговори всички тия думи, като каза:
  Аз съм Господ, които са те изведе от Египет, от
дома на робството.
Ще имате нямаш други богове освен Мене.
Да не се правят на тебе всяко кумир, или каквото да било

подобие на нещо, което е
на небето горе, или което е на земята долу, или което е във

водата под земята
Да не си се поклонят пред тях; нито да им служиш, защото Аз

Господ, твоят Бог, съм ревнив
Бог, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до

третото и четвъртото
поколение на ония, които ме мразят;
И показва милост към хиляди от тях, които ме обичат и пазят

Моите заповеди
Да не напразно Името на Господа твоя Бог, напразно, защото

Господ няма да го задържа
невинен, че приема името му напразно.
Помни съботния ден, за да го освещаваш.
Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;
А в съботен ден е събота на Господа; в нея, да не вършиш

никаква работа, ти,
, нито синът ти, нито дъщеря ти, слугата ти, нито слугинята ти,

нито добитъкът ти,
нито да си чужденец, който е отвътре портите ти, защото в шест

дни Господ направи небето и
земята, морето и всичко в тях е, и отпочинали седмия

day.Wherefore, Господ
благослови съботния ден и го освети.
Почитай баща си и майка си; ти ден може да бъде дълго на

земята, която
Господ твоят Бог ти дава.
Да не се убиват.
Да не прелюбодействувай.
Да не крадат.
Да не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената

на ближния си,
нито вола му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето

му, нито нищо, че
е на ближния ти.
от Изход 20:1-17
<p>
И в Изход 20:23, “Да не се правят с мен и сребърни богове, нито

да правят
при вас богове от злато. ”

Забележка: думата пожелавай средства за “дълъг, за да

притежават или силно желание” друго лице, на собственост,
или правоотношение, според Уебстър на речника или схема за

да получите това, което не принадлежи на теб е
друго значение.
++
Translation: English » Catalan
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17
<p>
And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Manaments de Déu:

“I va parlar Déu totes aquestes paraules, dient:
  Jo sóc el Senyor que ens han dut a terme d’Egipte, de la
casa de servitud.
No tindràs déus aliens davant meu.
Tu no et gravin qualsevol imatge, o qualsevol semblança de

qualsevol cosa que es
amunt en el cel, o que està en la terra, ni en les aigües sota la terra
Tu no et inclinará a elles, ni servir d’ells, perquè jo, el Senyor el teu

Déu, sóc un gelós
Déu, que visita la iniquitat dels pares als fills fins a la tercera i

quarta
generació dels que em odien;
I mostra misericòrdia a milers d’ells fins que em estimen, i guardeu

els meus manaments
No has de tenir el nom del Senyor el teu Déu en va, per al Senyor no

li mantingui
innocent al que prengui el seu nom en va.
El dissabte dia recordar, que la mantingui Sant.
Sis dies faràs tu treball, i fer tot el teu treball:
Però el dissabte és el dia Dissabte de El Senyor, en ella, no has de fer

qualsevol treball, tu,
ni el teu fill, ni la teva filla, el teu servent, ni el teu servent, ni el teu

bèstia,
ni el teu estranger que està dins de les teves portes; Perquè en sis

dies, el Senyor va fer el cel i la
terra, el mar i tots els que en ells hi ha, i repòs en el setè

day.Wherefore, El Senyor
beneí el dia de repòs i el santificó.
Honora al teu pare ia la teva mare; que els teus dies s’allarguin en

la terra, que Ell
Senyor el teu Déu et dóna.
Tu No mataràs.
Tu No cometrà adulteri.
Tu no robar.
Tu No cobejaràs la casa del teu veí, tu no cobejaràs la dona del teu

proïsme,
ni el seu servent, ni el seu servent, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res

que
és el teu veí.
d’Èxode 20:1-17

I en Èxode 20:23, “No fer amb mi déus de plata, ni que se us
us déus d’or. ”

Nota: la paraula cobejar significa “temps fort desig de posseir o” la

propietat d’una altra persona,
o relació, de conformitat amb el Diccionari Webster’s pla o per

obtenir el que no li pertany a vostè és
altre significat.
++
Translation: English » Chinese
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   上帝的诫命:

“上帝spake所有这些话,说:
 我是上帝带来了你的了埃及,出
众议院债役。
你应该没有其他的神在我面前。
你应该告诉你,没有任何偶像,或任何相似的任何物件,
在天上以上,或者说是在地球的下面,或者是在水的地球
你应该不低头弯腰你自己的人;也没有为他们服务,因为我耶和华你的上帝是一个

嫉妒
上帝,来访的不公正的父亲对子女给第三次和第四次
代他们恨我;
并显示给成千上万的怜悯他们,爱我,让我的戒律
你应该没有考虑的名称主你的上帝白费;的,耶和华必不以他
无罪的taketh他的名字是徒劳的。
记住安息日,随时向罗马教廷。
6天书你劳动,尽你的工作:
但安息日是安息日上帝;中,你应该没有任何工作,你,
也没有你的儿子,也没有你的女儿,你的仆人,也没有你的婢女,也不你的牛,
也不是你的陌生人在你的门,因为在6天来,取得了天堂和上帝
地球,海洋和所有在他们是休息第七届day.Wherefore ,主
祝福安息日和神圣它。
谨你父亲和你妈妈,这可能是你的日子长的土地,其中
主你的上帝giveth你。
你应该不会杀死。
你应该不可奸淫。
你应该不偷。
你应该不会觊觎你邻居的房子,你应该不会觊觎你邻居的妻子,
还是他的仆人,也没有他的女仆,和他的牛,和他的毛驴,也什么
是你的邻居。
从出埃及记20:1-17

并在出埃及记20:23 , “你应该不会让我的神的银;既不应使叶
你们神的黄金。 “

注:这个词觊觎手段“长期拥有或强烈愿望”另一人的财产,
或关系,根据韦伯斯特词典或计划,以获得什么不属于你
另一种含义。
++
Translation: English » Chinese (Traditional)
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   上帝的誡命:

“上帝spake所有這些話,說:
 我是上帝帶來了你的了埃及,出
眾議院債役。
你應該沒有其他的神在我面前。
你應該告訴你,沒有任何偶像,或任何相似的任何物件,
在天上以上,或者說是在地球的下面,或者是在水的地球
你應該不低頭彎腰你自己的人;也沒有為他們服務,因為我耶和華你的上帝是一個

嫉妒
上帝,來訪的不公正的父親對子女給第三次和第四次
代他們恨我;
並顯示給成千上萬的憐憫他們,愛我,讓我的誡命
你應該沒有考慮的名稱主你的上帝白費;的,耶和華必不以他
無罪的taketh他的名字是徒勞的。
記住安息日,隨時向羅馬教廷。
6天書你勞動,盡你的工作:
但安息日是安息日上帝;中,你應該沒有任何工作,你,
也沒有你的兒子,也沒有你的女兒,你的僕人,也沒有你的婢女,也不你的牛,
也不是你的陌生人在你的門,因為在6天來,取得了天堂和上帝
地球,海洋和所有在他們是休息第七屆day.Wherefore ,主
祝福安息日和神聖它。
謹你父親和你媽媽,這可能是你的日子長的土地,其中
主你的上帝giveth你。
你應該不會殺死。
你應該不可姦淫。
你應該不偷。
你應該不會覬覦你鄰居的房子,你應該不會覬覦你鄰居的妻子,
還是他的僕人,也沒有他的女僕,和他的牛,和他的毛驢,也什麼
是你的鄰居。
從出埃及記20:1-17

並在出埃及記20:23 , “你應該不會讓我的神的銀;既不應使葉
你們神的黃金。 “

注:這個詞覬覦手段“長期擁有或強烈願望”另一人的財產,
或關係,根據韋伯斯特詞典或計劃,以獲得什麼不屬於你
另一種含義。
++
Translation: English » Croatian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Zapovijedi Božje:

“I reče Bog sve ove riječi:
  Ja sam Jahve, koji su donijeli tebe iz Egipta, iz
kuće ropstva.
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Nemoj napraviti tebi bilo kojem idol, ili bilo koji sličan išta što je
gore na nebu, ili da je u zemlji dolje, ili da je u vodi pod zemljom
Nemoj da ti se klanjaju njima, niti im služiti, jer ja, Jahve, tvoj Bog

sam ljubomoran
Boga, gostujući Kažnjavam grijeh otaca na djeci do trećeg i četvrtog
naraštaj onih koji me mrze;
I pokazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi
Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga uzalud, jer Jahve ne držite

ga
krivnje da uzme njegovo ime uzalud.
Zapamti subotnji dan, kako bi ga Svetoga.
Šest dana ćeš rad, i to svim svojim radom:
Ali subotnji dan je subota, počinak posvećen Jahvi; u njoj nećeš

učiniti bilo koji posao, ti,
ni sin tvoj, ni kći tvoja, sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni tvoja stoka,
ni tvoje stranca koji je unutar tvojih vrata, jer u šest dana Gospod

stvori nebo i
zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga day.Wherefore

odmorena, Gospodin
blagoslovio i posvetio dan subotni ga.
Poštuj oca svoga i majku svoju, da tvoji dani svibanj biti dugo na

zemlji, što je
Gospodin, Bog tvoj, daje tebi.
Ne ubij.
Ne čini preljuba.
Ne ukradi.
Ne poželi kuće bližnjega tvoga, nećeš ti poželi žene bližnjega tvoga,
niti njegov sluga, ni sluškinja njegove, ni vola njegova, ni magarca

njegova, niti išta što
je bližnjega tvoga.
od egzodusa 20:1-17

A u egzodusa 20:23, “Nemoj napraviti sa mnom bogove od srebra;

niti ćete napraviti
vam boga od zlata. ”

Napomena: riječ poželi znači “dugo u posjed ili snažno želja” drugoj

osobi imovine,
ili odnos prema Webster’s Dictionary ili shemu da biste dobili ono

što ne pripada vama
drugi smisao.
++
Translation: English » Czech
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Přikázání Božích:

“A mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
  Já jsem Hospodin, které tě vyvedl z Egypta, z
domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Neučiníš tobě žádné rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž

jsou jakékoliv
na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, které jsou ve

vodě pod zemí
Nebudeš se klanět sám na ně, ani jim sloužiti, neboť já Hospodin,

tvůj Bůh, jsem žárlivá
Bože, navštěvující nepravost otců na děti až do třetího a čtvrtého
generace z nich, že mě nenávidí;
A prokazování milosrdenství až tisíce těch, kteří mě milují a má

přikázání zachovávají
Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť Hospodin,

nebude ho
trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den odpočinku, abys jej světil.
Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci:
Ale v sobotu je v sobotu od Hospodina; v něm nebudeš dělat žádnou

práci, ty,
ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, ani tvůj

dobytek,
ani tvůj cizinec, který žije v tvých branách, Za šest dní činil

Hospodin nebe i
zemi, moře a všechno, co v nich je, a sedmého day.Wherefore, Pán
požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
Cti otce svého i matku svou, aby tvé dny mohou být dlouhé, na

pozemku, který
Hospodin, tvůj Bůh, dává tobě.
Nebudeš zabíjet.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nebudeš toužit po domě tvého bližního, budeš Nepožádáš manželky

bližního tvého,
otrok ani jeho, ani děvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani nic,

co by
je tvému bližnímu.
od Exodus 20:1-17

A Exodus 20:23, “Nebudeš se se mnou bohy ze stříbra, aniž byste se
vám bohy ze zlata. ”

Poznámka: slovo bažit znamená to “dlouhá vlastnit nebo silně

touha” jiné osoby v oblasti nemovitostí,
nebo vztah, podle Webster slovník nebo systém se dostat to, co

nepatří k vám
jiný význam.
++
Translation: English » Danish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Af Guds:

“Og Gud sagde alle disse ord og sagde:
  Jeg er Herren, der har bragt dig ud af Egypten, ud af
House of bondage.
Du må ikke have andre guder end mig.
Du må ikke gøre sig dig nogen graven billede, eller enhver

portrætfoto af alle ting, der er
i himlen, eller som er i jorden under, eller som er i vandet under

jorden
Du må ikke bøje sig ned dig til dem, der heller ikke dem, for jeg,

Herren din Gud er en jaloux
Gud, besøger nederdrægtigheder af fædrene, når børnene sig den

tredje og fjerde
generation af dem, der hader mig;
Og vise nåde sig tusindvis af dem, der elsker mig og holder mine

befalinger
Du må ikke tage navnet på Herren din Gud forgæves, for Herren vil

ikke holde ham
uskyldig, der bruger hans navn forgæves.
Husk Sabbatten Day, at holde den Hellige.
Seks dage skal du labor, og gøre alt dit arbejde:
Men sabbatten dag er sabbat for Herren; i det, du skal ikke gøre

noget arbejde, du,
eller din søn eller din datter, din oppasser, og heller ikke din

maidservant eller din kvæg,
eller din fremmede, som ligger inden for thy gates; For på seks dage

skabte Herren himlen og
Jorden, havet og alt det i dem, og hvilede den syvende

day.Wherefore, The Lord
velsignet sabbatsdagen og helliget den.
Ær din far og din mor, at dine dage må få et langt liv på den jord,

som
Herren din Gud giveth dig.
Du må ikke slå ihjel.
Du må ikke begå utroskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke begære din nabo’s hus, du skal ikke begære din nabo’s

kone,
eller hans oppasser, eller hans maidservant, eller hans okse eller sit

æsel, og heller ikke noget, der
er din nabo’s.
fra Anden Mosebog 20:1-17

Og i Anden Mosebog 20:23, “Du må ikke gøre med mig guderne af

sølv; hverken skal ye gøre
jer guderne af guld. ”

Bemærk: ordet begære betyder at “lang til at besidde eller stærkt

ønske om” en anden persons ejendom,
eller forholdet ifølge Websters Dictionary eller ordning for at få

hvad der ikke tilhører dig, er
en anden betydning.
++
Translation: English » Dutch
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Geboden van God:

“En God sprak al deze woorden, zeggende:
  Ik ben de Heer die hebben u uit Egypte, uit de
huis van bondage.
Gij zult geen andere goden voor Mij.
Gij zult niet maken tot u een Graven afbeelding, of een gelijkenis

van een ding dat is
in de hemel boven, of dat zich in de aarde beneden, of dat is in het

water onder de aarde
Gij zult uzelf niet buigen voor hen, noch hen dienen, want Ik, de

Here, uw God, ben een jaloers
God, het bezoeken van de ongerechtigheid der vaderen aan de

kinderen tot het derde en vierde
generatie van hen die mij haten;
En toont barmhartigheid tot duizenden van hen die van me houdt,

en houd mijn Commandments
Gij zult niet de naam van de Heer uw God tevergeefs, want de Heer

zal hem niet in het bezit
schuldeloos dat neemt Zijn Naam ijdel.
Onthoud de sabbatdag, op de hoogte te houden Heilige.
Zes dagen zult gij arbeid, en al uw werk doen;
Maar de sabbat dag is de sabbat van de Here, in IT, zult gij geen

werk doen, gij,
noch uw zoon, noch uw dochter, uw knecht, noch uw dienstmeid,

noch uw vee,
noch uw vreemdeling die in uw poorten; Want in zes dagen, De Heer

de hemel en de
aarde, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende

day.Wherefore, The Lord
zegende de sabbatdag en heiligde die.
Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen kan lang op de grond, die

de
Heer, uw God u geeft.
Gij zult niet doden.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult niet begeren uw buurman’s huis, gij zult niet begeren de

vrouw van uw buurman,
noch zijn, noch zijn dienstmeid, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch

iets dat
is uw buurman’s.
uit Exodus 20:1-17

En in Exodus 20:23: “Gij zult niet met mij goden van zilver, noch

zult gij maken
gij goden van goud. ”

Opmerking: het woord begeren middelen om “lang te bezitten of

sterk verlangen” iemands eigendom,
of de relatie, volgens Webster’s Dictionary of regeling te krijgen wat

niet tot u is
een andere betekenis.
++
Translation: English » Estonian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Käske Jumala:

“Ja Jumal spake kõik need sõnad, öeldes,
  Mina olen Issand, kes tõi sind välja Egiptusest, välja
maja pärisorjus.
Sa shall ei ole muud gods enne mind.
Sa pole mingit teha Unto sind igal Epäjumalankuva, või mis tahes

samasugusus iga asi, mis on
taevas rohkem, või mis on maa all, või mis on vee all maa peal
Sa pole mingit nöyrästi Thyself neile ega teenindada neid; minu

Issand sinu Jumal olen armukade
Jumal, külastades patuasi, et isad kui lapsed Unto kolmanda ja

neljanda
põlvkonna neile, et vihkad mind;
Ja näitab armuvahendeile Unto tuhandeid neile, et armastad mind

ja hoidke minu käsku
Sa pole mingit võtma nimi, Issand sinu Jumal asjata; The Lord ei

hoidke teda
Süütu et taketh tema nime asjata.
Mäleta hingamispäeva päevaks, et hoida seda püha.
Kuus päeva shall sa töötajatele ja tegema kõik sinu töö:
Aga hingamispäeva päev on hingamispäeva The Lord; selles sa shall

ei tee mis tahes tööd, sina,
ega sinu poeg, ega sinu tütar, sinu Mees, ega sinu maidservant, ega

sinu veised,
ega sinu võõras, et on sinu väravaid; nähtud kuue päeva jooksul,

Issand tegi taeva ja
maa, mere ja kõik, mis seal on ja puhanud seitsmendal

day.Wherefore, The Lord
õnnistatud hingamispäeva päeva ja pühitsetud seda.
Au sinu isa ja sinu ema, see sinu päeva võib kaua pärast maad, mida
Issand sinu Jumal annab sulle.
Sa pole mingit tappa.
Sa pole mingit abielu.
Sa pole mingit varasta.
Sa pole mingit himustama sinu naaber maja, sa pole mingit

himustama sinu naaber naine,
ega tema Mees, ega tema maidservant ega tema OX, ega tema eesel,

ega midagi, mis
on sinu naaber’s.
alates Moosese 20:1-17

Ja Moosese 20:23, “Sa pole mingit teha minuga gods

hõbedasisaldus;, ega te teha
teid gods kulla. ”

Märkus: sõna himustama tähendab “pikk, või tugevalt soovi” teise

isiku vara,
või suhte, vastavalt Webster’s Dictionary või kava, et saada seda,

mis ei kuulu teile on
teine tähendus.
++
Translation: English » Filipino
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Commandments ng GOD:

“At spake Diyos ang lahat ng mga salitang ito, kasabihan,
  Ako Ang Panginoon na nagdala sa iyo sa labas ng Ehipto, sa labas

ng
bahay ng pagkaalipin.
Kayo shalt ay walang ibang gods bago Me.
Kayo shalt hindi gumawa unto sa iyo ng anumang mga nililok na

imahe, o anumang katulad ng anumang bagay na
sa langit sa itaas, o na ito ay sa ilalim ng lupa, o na sa tubig sa

ilalim ng lupa
Kayo shalt hindi sumang-ayon down sarili mo sa kanila; ni magsilbi

ang mga ito; ko para sa iyo sa Panginoon Diyos am a nagseselos
Diyos, pagbisita sa mga malaking kasalanan ng mga ama sa mga

bata unto ang ikatlo at ikaapat na
henerasyon ng mga ito na hate ako;
At ang pagpapakita ng habag unto libu-libo ng mga ito na ang pag-

ibig sa akin, at panatilihin ang aking Commandments
Kayo shalt hindi kunin ang pangalan ng Panginoon mo ang Diyos sa

walang kabuluhan; para sa Ang Panginoon ay hindi hold sa kanya
inosente na taketh Kanyang Pangalan sa walang kabuluhan.
Tandaan Ang Araw ng Sabbath, upang panatilihin ito Banal.
Anim na araw shalt kayo ng manggagawa, at gawin mo ang lahat ng

trabaho:
Ngunit ang Araw ng Sabbath ay ang Sabbath ng Panginoon; sa mga

ito, kayo shalt hindi gawin ang anumang trabaho, kayo,
at hindi mo anak, at hindi mo anak na babae, manservant mo, at

hindi mo katulong na babae, at hindi mo baka,
at hindi mo dayuhan na sa loob ng gate mo; Para sa anim na araw,

Ang Panginoon ginawa langit at
lupa, ang dagat at lahat ng na sa mga ito ay, at nagpahinga sa

ikapitong day.Wherefore, Ang Panginoon
pinagpala ang araw ng Sabbath at hallowed ito.
Karangalan mo ama at ina mo; na mga araw mo ay maaaring

maging matagal sa lupa, na kung saan Ang
Panginoon mo giveth Diyos sa iyo.
Kayo shalt hindi pumatay.
Shalt hindi kayo gumawa ng pangangalunya.
Kayo shalt hindi magnakaw.
Kayo shalt hindi imbutan mo kalapit-bahay bahay, kayo shalt hindi

imbutan mo kalapit-bahay ng asawa,
o ang kanyang manservant, o ang kanyang katulong na babae, o ang

kanyang kapong baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay na
ay iyo ng kalapit-bahay.
mula sa Exodo 20:1-17

At sa Exodo 20:23, “kayo shalt hindi gumawa sa akin gods ng pilak;

alinma’y hindi ikaw ay dapat gumawa ng
unto ka gods ng ginto. ”

Tandaan: ang salita imbot ay nangangahulugan sa “mahaba upang

makamtan o Matindi ang pagnanais” ang ibang tao ng ari-arian,
o relasyon, ayon sa Webster’s Dictionary o pamamaraan upang

makakuha ng kung ano ay hindi pag-aari sa iyo ay
ibang kahulugan.
++
Translation: English » Finnish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Käskyä GOD:

“Ja Jumala spake kaikki nämä sanat ja sanoi,
  Minä olen Herra, joka on tuonut teidät pois Egyptistä, niistä
talon bondage.
Te ei ole muita jumalia ennen minua.
Älä tee sinulle mitään epäjumala tai muotokuvasta tahansa asia,

joka
taivaan yllä, tai että on maan alla, tai että on vedessä maan alla
Älä keula alas itsesi heille, eivätkä palvele niitä, sillä minä, Herra,

teidän Jumalanne, olen mustasukkainen
Jumala, vierailevat vääryys, että isät, kun lapset Unto kolmannen ja

neljännen
sukupolvi heille, että vihaat minua;
Ja osoittaa armoilla Unto tuhansia heille, että rakastat minua ja

pidätte minun käskyä
Älä ota nimi Herraa, Jumalaanne turhaan; The Lord ei pidä häntä
syytön, että taketh hänen nimensä turhaan.
Remember The Sabbath-päivä, jotta se pysyy Pyhä.
Kuusi päivää shall sinä työvoimaa, ja tehdä kaikki sinun työtä:
Mutta sapatin päivä on sapatti The Lord, ja sitä, älä tee mitään

työtä, sinä,
eikä sinun poikasi eikä sinun tytär, sinun miespalvelija, eikä sinun

maidservant, eikä sinun naudat,
eikä sinun muukalainen, että on sinun portit; Saat kuusi päivää,

Herra on tehnyt taivaan ja
maan, meren ja kaikki, että niitä on, ja lepäsi seitsemäntenä

day.Wherefore, The Lord
siunasi sapatin päivä ja pyhä se.
Kunnioita sinun isä ja sinun äiti ja että sinun päivää voi olla pitkä,

kun maa, jossa
Herra, teidän Jumalanne, antaa teille.
Älä tappaa.
Älä sitoutua aviorikoksesta.
Älä varasta.
Älä himoita sinun naapurin talo, älä himoita sinun naapurin

vaimo,
eikä hänen miespalvelija, eikä hänen maidservant, eikä hänen

härkä, eikä hänen aasi, eikä mitään, mikä
on sinun naapurin.
alk. Exodus 20:1-17

Ja Mooseksen kirja 20:23, “älä tee minulle jumalia hopeaa, eikä te

tehdä
teille jumalia kultaa. ”

Huomaa: sana himoita keinot “kauan hallussaan tai voimakkaasti

toive” toisen henkilön omaisuutta,
tai suhde mukaan Webster’s Dictionary tai järjestelmän saada mikä

ei kuulu sinulle on
toinen merkitys.
++
Translation: English » French
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Commandements de Dieu:

«Et Dieu parla toutes ces paroles, en disant:
  Je suis l’Éternel, toi qui ont mis hors d’Égypte, de la
maison de servitude.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te faire aucune image taillée, ou la ressemblance de quelque

chose qui est
en haut dans les cieux, et qui sont dans la terre, et qui sont dans les

eaux sous la terre
Tu ne te prosterneras-toi toi-même pour eux, ni de les servir, pour

moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un jaloux
Dieu, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la

troisième et la quatrième
la génération de ceux qui me haïssent;
Et fais miséricorde jusqu’à des milliers de ceux qui m’aiment, et

garder mes commandements
Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, car le

Seigneur ne tiendra pas de lui
innocent qui prendra son nom en vain.
Rappelez-vous le jour du sabbat, pour le sanctifier.
Six jours de travail, tu, et tu feras tout ton travail:
Mais le jour du Sabbat est le sabbat du Seigneur, en elle, tu ne feras

aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ton valet, ni ta servante, ni ton bétail,
ni ton étranger qui est dans tes portes; Car en six jours, Le Seigneur

a fait le ciel et
terre, la mer et tout ce qui y est, et s’est reposé le septième

day.Wherefore, The Lord
béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.
Honore ton père et ta mère; mai que tes jours se prolongent sur la

terre, qui la
Seigneur, ton Dieu, te donne.
Tu ne tueras point.
Tu ne commettras point d’adultère.
Tu ne voleras pas.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne

convoiteras point la femme de ton prochain,
ni son valet, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui
est ton voisin.
de l’Exode 20:1-17

Et dans l’Exode 20:23: «Tu ne feras pas faire avec moi les dieux de

l’argent, ni vous le faire
te des dieux d’or. ”

Note: convoitent le mot signifie «long de posséder ou fortement

désir” d’une autre personne, la propriété,
ou de la relation, selon le Webster’s Dictionary ou le régime

d’obtenir ce qui ne vous appartient pas est
un autre sens.
++
Translation: English » Galician
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Mandamentos de Deus:

“E Deus falou todas estas palabras, dicindo:
  Eu son o Señor que te trouxo a fóra do Exipto, fóra do
casa de servidume.
Ti non deveis ter outros deuses diante de min.
Ti non poderás facer-te calquera escultura imaxe, ou calquera

semellanzas de calquera cousa que é
no ceo enriba, ou que está máis abaixo na terra, ou que se atopa na

auga debaixo da terra
Ti non deveis genuflecti-te a eles, nin servir-los, para que o Señor o

teu Deus son ciumento
Deus, en visita a iniqüidade dos pais sobre os fillos ata a terceira e

cuarta
xeración dos que me odeiam;
E amosar misericórdia para convosco milleiros deles que me aman,

e manter meus mandamentos
Ti non deveis ter o nome do Señor o teu Deus en van, para o Señor

non aperta-lo
inocente que tomar o seu nome en van.
Remember The Day sábado, para manter-lo Santo.
Seis días deveis tu traballos, e que todas as túas obras:
Pero o sábado día é o sábado do Señor, na mesma, ti non poderás

facer calquera traballo, tu,
nin o teu fillo, nin túa filla, túa manservant, nin túa criada, nin o

teu gando,
nin teu estranxeiro que está dentro túas portas; Porque en seis días,

o Señor fixo o ceo ea
terra, o mar e todo o que neles está e descanso no sétimo

day.Wherefore, O Señor
Día e abençoou o sábado é santificado.
Honra teu pai e túa nai; teu día que pode ser longa sobre a terra,

que o
Señor teu Deus te dá.
Ti non deveis matar.
Ti non poderás cometer adultério.
Ti non deveis roubo.
Ti non deveis covet teu veciño da casa, ti non deveis cobiçar a

muller do teu veciño,
nin o seu manservant, nin a súa criada, nin o seu boi, nin o seu

jumento, nin calquera cousa que
é do teu veciño.
a partir de Éxodo 20:1-17

E en Éxodo 20:23, “Ti non poderás facer de min deuses de prata, nin

vos facer
vos deuses de ouro. ”

Nota: a palabra covet medios para “longas ou fortemente desexo de

ter” outra persoa da propiedade,
ou relación, segundo o Webster’s Dictionary ou mecanismo para ver

o que non pertence a vostede é
outro significado.
++
Translation: English » German
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Gebote Gottes:

“Und Gott redete alle diese Worte und sprach:
  Ich bin der Herr, die haben dich aus Ägyptenland, aus der
Haus der Knechtschaft.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Du sollst dir nicht alle Graven Bild oder gleich etwas, das
oben im Himmel, oder dass es in der Erde unter, oder, dass im

Wasser unter der Erde
Du sollst nicht beugen dich zu ihnen, noch dienen sie, für die ich,

der HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger
Gott, der die Missetat der Väter auf die Kinder zu dem dritten und

vierten
Generation, dass sie mich hassen;
Und mit Gnade euch tausende von ihnen, dass die Liebe mich und

meine Gebote halten
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen;

denn der HERR wird ihn nicht halten
schuldlos, dass nimmt seinen Namen vergeblich.
Denken Sie daran, Sabbattag, um ihn heilig.
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun:
Aber der Sabbat-Tag ist der Sabbat des Herrn, in der er, sollst du

keine Arbeit tun, du,
noch dein Sohn noch deine Tochter, dein Diener, noch dein

maidservant, noch dein Vieh,
noch dein Fremdling, der in deinen Toren, denn in sechs Tagen, Der

Herr hat Himmel und
Erde, das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten

day.Wherefore, Der Herr
segnete den Sabbattag und heiligte ihn.
Ehre deinen Vater und deine Mutter, dass deine Tage können lang

auf das Land, die die
Herr, dein Gott, dir gibt.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht

begehren deines Nächsten Weib,
noch sein Diener, noch sein maidservant, noch sein Rind, noch

seinen Esel, noch alles, was
ist dein Nachbar ist.
von Exodus 20:1-17

Und in Exodus 20:23, “Du sollst nicht mit mir Götter von Silber,

noch sollt ihr machen
euch Götter von Gold. ”

Hinweis: das Wort bedeutet, begehren auf “lange zu besitzen oder

stark Wunsch” das Eigentum einer anderen Person,
oder Beziehung, nach Webster’s Dictionary oder Regelung zu

bekommen, was nicht zu Ihnen
eine andere Bedeutung.
++
Translation: English » Greek
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Εντολές του Θεού:

“Και ο Θεός spake όλα αυτά τα λόγια, λέει,
  Είμαι Ο Λόρδος σένα που έφεραν από την Αίγυπτο, από το
σπίτι της δουλείας.
THOU shalt δεν έχουν άλλη θεούς πριν από μένα.
THOU shalt δεν κάνουν εις ΘΕΕ εγχάρακτα κάθε εικόνα, ή

οποιαδήποτε ομοιότητα κάθε πράγμα που είναι
στον ουρανό πάνω από, ή που είναι στη γη κάτω, ή ότι είναι μέσα στο

νερό σύμφωνα με τη γη
THOU shalt δεν σιωπήσει μπροστά σε αυτές σύ? Δεν τους

υπηρετούν? Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου είμαι ζηλιάρης
Ο Θεός, που επισκέπτονται την ανομία των πατέρων κατόπιν εις τα

παιδιά της τρίτης και της τέταρτης
γενιά από αυτά που μου αρέσει?
Και δείχνει έλεος εις χιλιάδες από αυτούς που αγαπάς, και να

διατηρήσουν μου Εντολές
THOU shalt δεν λάβει το όνομα του Κυρίου Θεού σου μάταια? Για

The Lord δεν θα τον κρατήσω
αθώος taketh ότι το όνομά του εις μάτην.
Θυμηθείτε Η Ημέρα Sabbath, ώστε να είναι πάντα Αγίων.
Έξι ημέρες shalt χιλιάδες εργασίας, και να κάνει όλες τις εργασίες

σου:
Αλλά οι Sabbath Sabbath είναι η Ημέρα του Κυρίου? Σε αυτό,

χιλιάδες shalt δεν κάνουν καμία δουλειά, χιλιάδες,
δεν γιο σου, δεν σου κόρη σου θαλαμηπόλος, δεν υπηρέτρια σου, δεν

σου βοοειδή,
δεν σου ξένος που είναι μέσα σου πύλες? Για σε έξι ημέρες, The Lord

γίνει και ουρανό
γη, η θάλασσα και ότι σε όλα αυτά είναι, και το πλήρωμα του έβδομου

day.Wherefore, The Lord
ευλογημένο το Sabbath Day και hallowed αυτό.
Τιμής πατέρα σου και την μητέρα σου? Ότι σου ημερών μπορεί να

είναι από την γη, η οποία
Lord Thy God giveth σένα.
THOU shalt δεν σκοτώνουν.
THOU shalt δεν διαπράττουν μοιχεία.
THOU shalt δεν κλέβουν.
THOU shalt δεν εποφθαλμιώ σου το σπίτι του γείτονα, σύ shalt δεν

εποφθαλμιώ Thy neighbor η σύζυγος,
δεν του θαλαμηπόλος, δεν την υπηρέτρια, δεν το βόδι, δεν το

γάιδαρο, ότι τίποτα δεν
είναι η γειτόνισσά σου.
από Exodus 20:1-17

Και σε Exodus 20:23, “THOU shalt δεν κάνουν μαζί μου θεοί του

αργύρου? Υμείς δεν πρέπει να
εις σας θεούς του χρυσού. ”

Σημείωση: η λέξη εποφθαλμιώ μέσα σε “καιρό να κατέχουν ή έντονη

επιθυμία του” άλλου προσώπου στον τομέα των ακινήτων,
ή σχέσης, σύμφωνα με το λεξικό Webster του καθεστώτος ή για να

πάρετε αυτό που δεν ανήκει σε σας είναι
άλλη έννοια.
++
Enter text or a webpage URL. Translation: English » Hebrew
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   מצוות אלוהים:

“אלוהים spake ואת כל המילים האלו, לאמר,
  אני הוא האדון אשר הביא אותך ממצרים, מתוך
הבית של עבדות.
אתה shalt אין gods האחרים לפניי.
אתה לא shalt להפוך אותך אל כל פסל, או כל דמות של כל דבר שהוא
בשמים לעיל, או כי הוא על האדמה מתחת, או כי הוא בתוך המים מתחת Earth
אתה לא shalt לכפוף עצמך אליהם; ולא לשרת אותם, כי אני אדוני אלוהים thy am a

קנאי
אלוהים, ביקור של עוון אבות על ילדים עד השלישית והרביעית
הדור של אותם כי שונאים אותי;
ומציג רחמים אל אלפי להם לאהוב אותי, או לשמור את מצוות
Shalt אתה לא לקחת את שמו של לורד thy אלוהים לשווא; עבור אדוני לא להחזיק אותו
חף מפשע כי taketh שמו לשווא.
זכור את יום השבת, כדי לשמור על הקודש.
ששה ימים אתה shalt עבודה, ועושים את כל העבודה שלך:
אבל השבת הוא יום השבת של אלוהים; בו, אתה לא shalt לעשות כל עבודה, אתה,
וגם לא הבן שלך, או הבת שלך, משרת שלך, ולא שפחה שלך, ולא thy cattle,
thy ולא זר, כי היא בתוך thy שערים; עבור שישה ימים, אדוני שבוצעו השמים ואת
כדור הארץ, את הים ואת כל אשר להם, וכן rested השביעי day.Wherefore, אדוני
ברוכים השבת יום מקודש זה.
כבוד אבא שלך ואת אמא שלך, זה יכול להיות שלך ימים ארוכים על האדמה, אשר ה
לורד thy God giveth אותך.
Shalt אתה לא הורג.
אתה לא shalt לזנות.
אתה לא shalt לגנוב.
אתה לא shalt לאוות הבית של השכן שלך, אתה לא צמא shalt thy אשתו של השכן,
וגם לא משרת את, וגם לא את אמה, ואין לו את השור, ולא את החמור, ולא שום דבר כי
הוא של השכן שלך.
מתוך ספר שמות 20:1-17

וכן שמות 20:23, “אתה לא shalt לעשות איתי gods של כסף, אתם לא צריכים לעשות
אל לך gods של זהב “.

הערה: המילה לאוות פירושו “להחזיק הרבה זמן או רצון מאוד” רכוש של אדם אחר,
או מערכת יחסים, על פי מילון Webster של סכימת או כדי לקבל את מה לא שייך לך הוא
 
++
Translation: English » Hindi
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   परमेश्वर की आज्ञाओं:

“और भगवान इन सभी शब्दों spake, कह,
  मैं यहोवा, जो मिस्र से बाहर है, बाहर के तुझ को लाए हो रहा हूँ
बंधन का घर.
तुम करोगे मेरे सामने कोई अन्य देवताओं की है.
तू तेरा कोई बुत, या यह है कि किसी भी बात का कोई समानता तक बना नहीं करोगे
स्वर्ग में से ऊपर, या कि नीचे पृथ्वी, में है या यह है कि पानी में पृथ्वी के अधीन है
तुम अपने आप को नीचे उन्हें झुकना नहीं करोगे, और न ही उनकी सेवा; मैं यहोवा तेरा परमेश्वर के

लिए एक ईर्ष्या कर रहा हूँ
भगवान, तीसरे और चौथे इधार बच्चों पर पिता के अधर्म का दौरा
उन्हें इस बात का उत्पादन मुझे नफरत है;
और उनमें से दिखा दया तक हजारों कि मुझे प्यार है, और रखना मेरी आज्ञाओं
तुम बेकार में यहोवा तेरा के नाम भगवान लेने नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा ने उसे पकड़ नहीं होगा
कि व्यर्थ में उनके नाम taketh बेकसूर.
, जो सब्त के दिन याद इसे पवित्र रखने के लिए.
छ: दिन करोगे तुम परिश्रम, और सब तेरा काम करें:
परन्तु सब्त के दिन प्रभु के विश्राम का दिन है, इस में कोई काम नहीं, तुम हो, तुम करोगे,
और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, तेरा नौकर, न तेरा नौकरानी, और न ही तेरा पशु,
और न ही है कि तेरा फाटकों के भीतर है तेरा अजनबी; के लिए छह दिनों में, यहोवा स्वर्ग और

बनाया
पृथ्वी, उन में समुद्र और सब है कि, और सातवें day.Wherefore, यहोवा विश्राम किया है
विश्रामदिन दिवस और धन्य यह पवित्र.
न्यायाधीश तेरा पिता और तेरा माँ, कि तेरा दिनों लंबे समय देश, पर हो सकता है जो इस
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को giveth.
तुम हत्या नहीं करोगे.
तू व्यभिचार नहीं करोगे.
तू चोरी नहीं करोगे.
तु, लोभ नहीं तेरा पड़ोसी का घर है, तुम करोगे लोभ नहीं तेरा पड़ोसी की पत्नी करोगे
और न ही अपने नौकर, न ही उसकी नौकरानी, और न ही उसके बैल, और न ही उसका गधा, और

ना ही कुछ है कि
है तेरा पड़ोसी है.
पलायन 20:1-17 से

और पलायन 20:23 में, “तुम मेरे साथ नहीं करोगे चांदी के देवताओं, ना ही बना तु करेगा
इधार तुम्हें सोने के देवता. ”

नोट: इस शब्द का लोभ “या जोरदार” एक अन्य व्यक्ति की इच्छा संपत्ति पाने के लिए लंबे समय के

लिए, इसका मतलब है
वेबस्टर शब्दकोश की या योजना क्या आप का नहीं है लेने के अनुसार है या संबंध है,
एक और अर्थ है.
++
Translation: English » Hungarian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Isten parancsolatait:

“És Isten szólt minden ezeket a szavakat, mondván:
  Én vagyok az Úr, amely a téged ki Egyiptomba, ki a
házából.
Akkor nincs más istenek elõtt.
De nem neked minden faragott képet, vagy bármilyen hasonlóság

olyan dolog, ami
Az ég felett, vagy hogy van a föld alatt, illetve, hogy a vízben van a

föld alatt
Ne meghajol magad velük, és nem szolgálja őket, mert én, az Úr, a te

Istened vagyok féltékeny
Istenem, látogatás a gonoszság az apák után a gyerekek-nek, a

harmadik és a negyedik
generáció, akik gyűlölnek engem;
És bemutatja, irgalom tehát több ezer nekik, hogy szeretnek engem,

és megtartják parancsaimat
Ne vegye a neve az Úr, a te Istened hiába, mert az Úr nem tart rá
bűntelen veszi, hogy ő nevét hiába.
Ne feledje, a szombatot, hogy tartsa szent.
Hat napon át labor, és tegyenek meg mindent a te munka:
De a szombati nap a vasárnap, az Úr, benne, te nem olyan munka,

te,
sem fiad, sem a te lányom, te inas, és nem a te cselédlány, és nem a

te marha,
te sem idegen ez a te kapuk esetében hat napot, Az Úr az eget és a
a földet, a tengert és mindent, ami nekik van, a hetedik

day.Wherefore, Az Úr
megáldotta a szombatot és szenteltessék meg.
Tiszteld apádat és anyádat, hogy te élhess hosszú a földön, amelyet

az
Úr, a te Istened ad neked.
Ne ölj.
Ne törj házasságot.
Ne lopj.
Ne te megkíván szomszéd ház, akkor nem a te megkíván szomszéd

felesége,
, sem a szolga, sem a cselédlány, sem ökör, sem a szamár, hogy

semmit sem
a te szomszédja.
az Exodus 20:1-17

És Mózes 20:23 “Ne tegyen velem isteneknek ezüst sem kell, hogy ti
nektek isten az arany. ”

Megjegyzés: a szó azt jelenti, hogy vágyai vannak a “hosszú

birtoklására, vagy erősen vágy” egy másik személy tulajdonát,
vagy a kapcsolat, a Webster’s Dictionary vagy a rendszer, hogy mi

az, ami nem tartozik az ön
egy másik jelentése.
++
Translation: English » Indonesian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Perintah ALLAH:

“Dan Allah berfirman semua kata-kata ini, katanya:
  Aku Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari
rumah perbudakan.
Kamu tidak ada allah lain di hadapan-Ku.
Janganlah engkau membuat kepadamu patung apapun, atau

serupa apapun yang ada
di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di

dalam air di bawah bumi
Janganlah engkau sujud dirimu sendiri ke mereka, dan tidak

melayani mereka, sebab Tuhan Allah-Mu am a jealous
Allah, mengunjungi dosa dari nenek moyang kepada anak-anak

kepada yang ketiga dan keempat
generasi dari mereka yang membenci saya;
Dan menunjukkan belas kasihan kepada ribuan dari mereka yang

mencintai saya, dan saya tetap Perintah
Janganlah engkau mengambil nama-Mu Tuhan, Allahmu, dengan

sembarangan, sebab Tuhan tidak akan terus dia
tanpa dosa yang mengambil Nama-Nya dengan sembarangan.
Ingatlah hari Sabat, untuk itu tetap Kudus.
Enam hari engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan-

Mu:
Tetapi Sabat Hari Sabat adalah dari Tuhan; di dalamnya, kamu

tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau,
Mu dan tidak pula anak laki-laki, atau anak-Mu, Mu manservant,

maupun pembantu-Mu, atau ternak-Mu,
Mu maupun asing yang ada di pintu-Mu; Sebab enam hari Tuhan

menjadikan langit dan
bumi, laut dan semua yang mereka, dan Ia berhenti pada ketujuh

day.Wherefore, Tuhan
diberkati pada hari Sabat dan menguduskannya.
Kehormatan-Mu ayah dan ibu-Mu; Mu hari yang mungkin panjang

atas tanah, yang di
Mu Tuhan Allah menghidupkan kamu.
Janganlah engkau membunuh.
Janganlah engkau berzinah.
Janganlah engkau mencuri.
Janganlah engkau merindukan Mu tetangga rumah, kamu tidak

akan merindukan Mu tetangga istri,
atau hambanya laki-laki, atau pembantu-Nya, maupun kepada

lembu, maupun keledai itu, atau apapun yang
Mu adalah tetangga.
Dari Keluaran 20:1-17

Dan dalam Keluaran 20:23, “Janganlah engkau membuat saya

dengan allah perak; tidak akan membuat kamu
kepadamu allah emas. ”

Catatan: kata iri berarti “panjang untuk memiliki keinginan kuat

atau” milik orang lain,
atau hubungan, menurut Webster’s Dictionary atau skema untuk

mendapatkan apa yang tidak dimiliki oleh Anda adalah
arti lain.
++
Translation: English » Italian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Comandamenti di Dio:

“E Dio disse tutte queste parole, dicendo:
  Io sono il Signore che ti hanno portato fuori d’Egitto, a carico del
casa di schiavitù.
Tu non hanno altri dèi di fronte a me.
Tu non te qualsiasi inciso né immagine alcuna di qualsiasi cosa che

è
lassù nel cielo, o che è quaggiù sulla terra, o che sia in acque sotto

la terra
Tu non ti prostrerai davanti a loro, né li servire, perché io il Signore

tuo Dio sono un geloso
Dio, che visita l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quarta
generazione di quelli che mi odiano;
E mostrando misericordia verso migliaia di loro che mi ama,

osserverà la mia e Comandamenti
Tu non prendono il nome del Signore tuo Dio invano, per il Signore

non lascerà
impunito che assume il suo nome invano.
Ricorda il giorno di sabato, per tenerlo Santo.
Sei tu dovrai giorni di lavoro, e fare tutto il tuo lavoro:
Ma il sabato è la giornata di sabato Il Signore, in esso, tu non farai

alcun lavoro, tu,
né tuo figlio, né tua figlia, il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo

bestiame,
né il tuo straniero che è in tue porte; Per sei giorni, il Signore ha

fatto il cielo e
terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo

day.Wherefore, Il Signore
benedetto il giorno di sabato e santificato esso.
Onora tuo padre e tua madre; che il tuo giorno può essere a lungo

su la terra, che la
Signore tuo Dio ti dà.
Non uccidere.
Tu non commettere adulterio.
Tu non rubare.
Tu non desiderare la casa del tuo prossimo, tu non desiderare la

moglie del tuo prossimo,
né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né

tutto ciò che
è il tuo prossimo.
da Esodo 20:1-17

E in Esodo 20:23: “Tu non fare con me dèi d’argento, né deve fare

voi
voi dèi d’oro “.

Nota: la concupiscenza, la parola significa “a lungo di essere in

possesso o fortemente desiderio” di proprietà di un’altra persona,
o rapporto, in base al Webster’s Dictionary o sistema per ottenere

ciò che non appartiene a voi è
un altro significato.
++
Translation: English » Japanese
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   神の戒め:

“神はすべてのこれらの言葉speakの過去形と述べ、
 私の主は、エジプトのは、なたを持ってきたのです
捕らわれの住宅です。
そうすれば私の前に、他の神々している。
なたなたに刻まれたイメージ、またはされていることをしない方への任意の肖像ば
天の上、または下にある地球、水の中にあるか、地球の下にある
汝自身に屈しないことをなたば、またそれらを提供;私は、なたの神、主のための嫉妬午前
神は、 3番目と4番目の許には、子供の時に父親の罪を訪問
彼らは私の世代が嫌い;
慈悲を示し、それらの許には、私が何千もの愛、私の戒めを守る
なたは無駄では、なたの主の名前を神様にしないば、彼を止めることができるための主
彼の名前は無駄で潔白taketh 。
、安息日を聖記憶保持されます。
6日間ばあなたは労働者、およびすべてのなたの仕事をする:
しかし、安息日の主は安息日のことではないすべての作業は、なたは、そうすれば、
またなたの息子、娘やなた、なたのぼくは、なたのつかえめも、またなたの牛、
ゲート内には、なたのですなたも知らない;は6日間で、主は天とした
地球、それらのすべてを海とし、 7 day.Wherefore 、主は休養です
安息日は神聖な日を祝福。
なたの父と母の名誉なた;がなたの時代は遠い昔の土地は、することができる時には、
なたの主は与え、神なた。
そうすれば殺していない。
なたば姦淫はない。
なたば盗んでは。
なた、なたの隣人の家を欲しがるない、そうすればなたの隣人の妻を欲しがるいないば
彼のぼくも、また彼のつかえめ、彼の牛も、また彼のロバは、また何が
なたの隣人です。
出エジプト記20:1-17から

そして、出エジプト記20:23で、 “なたば私としていない銀の神々 ;もするものがた
許には金の神々 。 ”

注:この言葉を欲しがる”や強い”他人の財産を所有するという欲求は、意味
ウェブスターの辞書またはスキームに属していません何を得るか関係者によると、
別の意味。
++
Translation: English » Korean
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   하나님의 계명 :

“그리고 하나님이 모든 단어 spake, 고,
  내가 주님은 이집트의 밖으로, 밖으로의 그대를 가져왔다 오전
노예의 집.
그리하면 그대는 내 앞에서 다른 신들을 가지고있다.
너를 위하여 새긴 우상을, 또는 어떤 물건의 생김새를 만들지 말고 섬기지
하늘 위에, 또는 그 아래에있는 땅, 또는 그 땅 아래 물 속에있다
주께서 그들에게 굴복하지 말라 내려 신분;도 그들 서브; 내가 여호와 너의 하나

님에 대한 질투
세상에, 3 번째와 4 번째 귀속될 아이에게 아버지의 죄악을 방문
그들이 그 세대의 날 미워;
그리고 그들의 자비를 세워도 수천 보여주는 나를 사랑하고 내 계명을 유지
그대는 그대의 이름을 헛되이 여호와 하나님을하지 말라;위한 주님을 잡아둘 수

없을 텐데
그 헛된에 자신의 이름을 가져 무죄한.
, 안식일을 기억 성령을 유지합니다.
그리하면 그대는 6 일 노동, 그리고 모든 일을 할 그대 :
그러나 안식일 주 여호와의 안식일이다; 그것에없는 작업, 그대면, 그대는 말라,
그대도, 아들도, 그대의 딸, 그대의 남종이나 여종 그대, 그대도, 가축,
그대가 그대의 게이트 시간도 낯선; 들어 육일, 주님은 하늘과 제출
지구, 그들에있는 바다와 모든 것을, 그리고 7 day.Wherefore, 주님 휴식입니


안식일 주 축복 그것 빛나.
명예 그대와 그대의 아버지 어머니, 그 긴 땅을 그대 일,시 될 수있는이
주 너의 하나님이 그대를 주시했다.
살인하지 말라.
간음하지 말지 니라.
도둑질하지 말라.
그대는, 네 이웃의 집을 탐내지 아니, 그대하지 말지 니라 네 이웃의 아내를 탐내

지 말라
도 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 황소, 그의 당나귀도 않으며, 아무것도 그
그대 이웃의.
출 20:1-17에서

그리고 출 20:23, “주께서 나와 함께하게하지 말라 은색의 신들;도하게 됐습한


당신은 금메달의 신들 귀속될. ”

참고 : 단어 탐내지 “또는 강력히”다른 사람의 재산을 보유하려는 욕구 긴, 의미
웹스터 사전 또는 당신이 무엇에 속하지 않는 스키마를 얻으려면에 따라 또는 관

계,
또 다른 의미가있습니다.
++
Translation: English » Latvian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Commandments Dieva:

“Un Dievs spake visus šos vārdus, sakot,
  Es esmu Kungs, kas ir atnesis tevi no Ēģiptes, no
māja verdzība.
Tu shalt nav citas dieviem pirms Me.
Tu shalt nepiedalās unto tevi jebkurā graven attēlu, vai jebkura

līdzība par jebkuru lietu, kas ir
debesīs iepriekš, vai tas ir, zeme zem, vai ka atrodas ūdenī zem

zemes
Tu shalt nav priekšgala nosaka pats sev uz tiem attiecas; ne kalpot

tām; attiecībā uz I Lord tavs Dievs esmu greizsirdīgs
Dievs, apmeklējot nekrietnība no tēviem uz bērniem unto trešo un

ceturto
paaudzes no tiem, kas ienīst mani;
Un parādot žēlsirdība unto tūkstošiem tiem, ka mīlestība man, un

saglabāt manu Commandments
Tu shalt nepiedalās nosaukumu, Lord tavs Dievs veltīgi; The Lord

netiks turiet viņam
nevainīgs, ka taketh Viņa Vārds veltīgi.
Atcerēties sabats diena, lai saglabātu tā Svētā.
Sešas dienas shalt tu darbu, un darīt visu tavs darbs:
Bet sabatu diena ir sabats The Lord; tajā, tu shalt ne darīt jebkuru

darbu, tu,
ne tavs dēls, ne arī tavs meita, tavs manservant, kā arī tavs

istabene, ne tavs liellopi,
ne tavs svešinieks, kas ir tavs vārtiem; par sešām dienām, The Lord

veikti debesīm un
zemes, jūras un visu, ka viņiem ir un atpūtušies septītajā

day.Wherefore, The Lord
nolādēts ir sabats diena un hallowed to.
Goda tavs tēvs un tavs māte, ka tavs dienas var ilgi uz zemes, ko
Lord tavs Dievs giveth tevi.
Tu shalt ne nogalināt.
Tu shalt nebūs adultery.
Tu shalt ne nozagt.
Tu shalt nav tīkot tavs tuvākais māja, tu shalt nav tīkot tavs

tuvākais sieva,
ne viņa manservant, ne arī viņa kalpone, ne arī viņa ragulopi, ne arī

viņa Çzeli, ne viss, kas
ir tavs tuvākais’s.
no Exodus 20:1-17

Un Exodus 20:23, “tu shalt nepiedalās ar mani dieviem sudraba, ne

to ye darīt
unto jūs dieviem zelta. ”

Piezīme: vārds tīkot līdzekļiem “ilgu laiku, rīcībā vai stingri vēlmi”

citas personas īpašumā,
vai attiecības, saskaņā ar Webster’s Dictionary vai shēmas, lai

saņemtu to, kas nepieder pie jums ir
citā nozīmē.
++
Translation: English » Lithuanian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Dievo įsakymų:

“Ir Dievas kalbėjo visus šiuos žodžius, sakydamas:
  Aš Viešpats, kuris išvedė tave iš Egipto, iš
namų nelaisvėje.
Tu neturi kitų dievų prieš mane.
Ne daryk tau bet Idol, ar panašumo nieko, kad yra
aukštai danguje, nei tai, kas yra žemėje apačioje, arba kad yra

vandenyse po žeme
Ne Sulenkiamų save su jais, ne tarnauti jiems, nes aš Viešpats, tavo

Dievas, esu pavydus
Dievas, karzący nieprawość tėvams į synach į trečią ir ketvirtą
kartos tiems, kurie mane nienawidzą;
Ir rodyti malonės tūkstančio iki gimdymo, kad myli mane, ir laikosi

mano įsakymų
Ne tariate vardu ponai, tavo Dievo, czczych Viešpats bus ne jam
nekaltas, kad ima Jo vardas bergždžios.
Prisiminti šeštadienį, jai Šv.
Šešių dienų tu darbo, ir tai visi tavo darbai:
Bet šeštadienį yra šeštadienis Viešpats; į jį, ir tu negali atlikti jokio

darbo, tu
nei tavo sūnus, nei tavo duktė, tavo vergais, nei tavo tarnaitė, nei

tavo galvijai,
nei tavo ateivis, kad tavo būstas; nes per šešias dienas Viešpats

sukūrė dangų ir
žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, ir ilsėjosi septintą day.Wherefore,

Lordas
pobłogosławił dieną sabbati ir pašventino jį.
Gerbė savo tėvą ir motiną, kad tavo dienos gali būti ilgas žemę,

kurią
Viešpats, tavo Dievas, duoda tau.
Ne žudyti.
Ne cudzołóż.
Ne vagystės.
Ne geisti tavo artimui namuose, tu ne geisti tavo artimui žmona,
nei jo tarnas, nei jo niewolnicy, nei jo kiekvieną reikalavimus

atitinkantį jautį, nei jo Oslas, nei nieko, kad
yra tavo kaimynai.
nuo Kiltų 20:1-17

Ir Exodus 20:23 “Ne daryk su manimi dievus sidabro, nei jūs

padaryti
jums dievą iš aukso. ”

Pastaba: žodis geisti reiškia “ilgai turi arba labai noras” kito

asmens turtą,
arba santykių, pagal Webster’s Dictionary arba schemą gauti kas ne

priklauso Jums
kitą prasmę.
++
Translation: English » Maltese
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Regoli tat-GOD:

“U Alla spake kollha dawn il-kliem, u qal,
  I am Il-Lord li ġabu thee out ta ‘l-Eġittu, mill –
house tal bondage.
Thou shalt m’għandhom l-ebda oħra gods qabel Me.
Thou shalt ma jagħmlu unto thee kwalunkwe graven image, jew kull

similarità ta ‘kwalunkwe ħaġa li hija
fil-ġenna hawn fuq, jew li hija fil-earth taħt, jew li tkun fl-ilma taħt

l-earth
Thou shalt ma pruwa stabbiliti thyself lilhom; u lanqas iservu

minnhom; I għall-Lord jsw God am a jealous
Alla, li jżuru l-iniquity tal-missirijiet fuq it-tfal unto-tielet u r-raba


ġenerazzjoni li minnhom hate me;
U li juru klemenza unto eluf minnhom li imħabba lili, u jżomm

tiegħi Commandments
Thou shalt ma jieħu l-isem tal-Lord jsw Alla fil vain; għal The Lord

mhux se jżomm lilu
guiltless li taketh Tiegħu Name in vain.
Ftakar Il Sabbath Day, li żżommha Qaddis.
Sitt ijiem shalt thou labor, u kollha do jsw xogħol:
Imma l-Sabbath huwa l-Jum Sabbath ta ‘The Lord; fiha, thou shalt

ma jagħmlu xi xogħol, thou,
u lanqas jsw iben, u lanqas jsw bint, jsw manservant, lanqas jsw

maidservant, lanqas jsw baqar,
jsw barrani u lanqas li hija fi ħdan jsw kanċelli; Għall f’sitt ijiem,

The Lord ssir ġenna u
earth, u l-baħar kollha li fihom huwa, u mistrieħa-seba

day.Wherefore, The Lord
BEATU Sabbath il-Jum u hallowed lilu.
Unur jsw jsw missier u omm; jsw jiem li jista ‘jkun twil fuq l-art, li l –
Lord God giveth jsw thee.
Thou shalt ma joqtlu.
Thou shalt ma tikkommetti adulterju.
Thou shalt ma steal.
Thou shalt ma covet jsw neighbor’s house, thou shalt ma covet jsw

neighbor-mara,
u lanqas manservant tiegħu, u lanqas maidservant tiegħu, u lanqas

tiegħu OX, lanqas donkey tiegħu, u lanqas xi ħaġa li
huwa jsw neighbor’s.
mill Esodu 20:1-17

U fl-Esodu 20:23, “Thou shalt ma jagħmlu miegħi gods ta ‘fidda; la

ye għandhom jagħmlu
unto inti gods tad-deheb. ”

Nota: il-kelma li tfisser covet “long jkollu jew bis-sħiħ ix-xewqa”

persuna oħra tal-proprjetà,
jew relazzjoni, skond Webster’s Dictionary jew skema biex jiksbu

dak li ma jappartjenux lilek hija
tifsira ieħor.
++
Translation: English » Norwegian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Bud av Gud:

“Og Gud talte alle disse ord og sa:
  Jeg er Herren som har ført deg ut av Egypt, ut av
House of Bondage.
Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke gjøre mot deg noen graven bilde eller en likhet i alle

ting som er
oppe i himmelen, eller som er nede på jorden, eller som er i vannet

under jorden
Du skal ikke bue ned thyself til dem, eller tjene dem, for jeg er

Herren din Gud er en sjalu
Gud, besøke urett av fedre på barn mot det tredje og fjerde
generasjon av dem som hater meg;
Og viser miskunn mot tusen av dem som elsker meg og holder mine

bud
Du skal ikke ta navnet til Herren din Gud forgjeves, for Herren vil

ikke holde ham
skyldfri som taketh hans navn forgjeves.
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig.
Seks dager skal du arbeid, og gjøre all din gjerning:
Men sabbaten dagen er sabbat for Herren; i den, du skal ikke gjøre

noe arbeid, da,
eller din sønn eller din datter, din manservant, nor thy maidservant

heller din storfe,
nor thy fremmede som er innenfor dine porter; For på seks dager

skapte Herren himmelen og
jorden og havet og alt som i dem er, og hvilte den sjuende

day.Wherefore, Herren
velsignet sabbaten dagen og helliget den.
Hedre din far og din mor, at din dager kan være lenge på land, som
Herren din Gud gir deg.
Du skal ikke drepe.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke begjære din nabo hus, du skal ikke begjære din nabo’s

wife,
eller hans manservant, heller ikke hans maidservant heller hans

okse eller hans esel, og heller ikke noe som
er din nabo’s.
fra Exodus 20:1-17

Og i Exodus 20:23, “Du skal ikke gjøre meg gudene sølv; verken skal

dere gjøre
dere guder av gull. ”

Merk: ordet begjære midler til “langt til å besitte eller sterkt ønske

om” en annen persons eiendom,
eller forholdet, ifølge Webster’s Dictionary eller skjema for å få det

som ikke tilhører deg, er
en annen mening.
++
Translation: English » Polish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Przykazań Bożych:

I mówił Bóg wszystkie te słowa, mówiąc:
  Ja jestem Pan, który ma cię z Egiptu, z
domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
Nie będziesz się tobie wszelkie wyryłem obrazu, lub jakiekolwiek

podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczy, która jest
wysoko na niebie, lub co jest w ziemi nisko, lub że jest w wodzie pod

ziemią
Nie będziesz oddawał pokłonu ich do siebie, ani im służyć, bo Pan,

Bóg twój, jestem zazdrosny
Boże, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i

czwartego
pokolenie tych, którzy Mnie nienawidzą;
I pokazano miłosierdzia aż tysięcy tych, którzy Mnie miłują i

strzegą moich przykazań
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego do czczych rzeczy, gdyż

Pan nie trzymaj go
niewinny, że bierze Jego imię do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Sześć dni będziesz pracy i wykonywać wszystkie twe pracy:
Ale szabat jest szabat dla Pana, w to, ty nie będziesz wykonywać

żadnych prac, ty
ani twój syn, ani twoja córka, twój niewolnik, ani twoja niewolnica,

ani twoje bydło,
ani twoja obcy, który jest w twoich murach, bo w sześciu dni,

bowiem uczynił Pan niebo i
ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, i odpoczął siódmego

day.Wherefore, Pan
pobłogosławił dzień szabatu i to świętość.
Czcij ojca twego i matkę, że twój dzień może być długi na ziemię,

którą
Pan, Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie cudzołóż.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał

żony bliźniego twego,
ani jego sługa, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani

niczego, co
twój bliźniego.
z Exodus 20:1-17

W Exodus 20:23, “Nie będziesz się ze mną bogów ze srebra, nie

będziecie się
wam boga ze złota. ”

Uwaga: słowo covet oznacza “długo posiadają silne pragnienie lub”

innej osoby w nieruchomości,
lub związek, zgodnie z Webster’s Dictionary lub systemu, aby

uzyskać to, co nie należy do ciebie
innego znaczenia.
++
Translation: English » Portuguese
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Mandamentos de Deus:

“E Deus falou todas estas palavras, dizendo:
  Eu sou o Senhor que te trouxe para fora do Egipto, fora do
casa de servidão.
Tu não deveis ter outros deuses diante de mim.
Tu não poderás fazer-te qualquer escultura imagem, ou qualquer

semelhança de qualquer coisa que é
no céu acima, ou que está em baixo na terra, ou que se encontra na

água debaixo da terra
Tu não deveis genuflecti-te a eles, nem servir-los; para que o Senhor

teu Deus sou ciumento
Deus, em visita a iniqüidade dos pais sobre os filhos até à terceira e

quarta
geração dos que me odeiam;
E mostrar misericórdia para convosco milhares deles que me

amam, e manter meus mandamentos
Tu não deveis ter o nome do Senhor teu Deus em vão, para o Senhor

não abraçá-lo
inocente que tomar seu nome em vão.
Remember The Day sábado, para mantê-lo Santo.
Seis dias deveis tu trabalhista, e que todas as tuas obras:
Mas o sábado dia é o sábado do Senhor, na mesma, tu não poderás

fazer qualquer trabalho, tu,
nem teu filho, nem tua filha, tua manservant, nem tua criada, nem

teu gado,
nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas; Porque em seis

dias, O Senhor fez o céu ea
terra, o mar e tudo o que neles está, e descansou no sétimo

day.Wherefore, O Senhor
Dia e abençoou o sábado é santificado.
Honra teu pai e tua mãe; teu dia que pode ser longa sobre a terra,

que o
Senhor teu Deus te dá.
Tu não deveis matar.
Tu não poderás cometer adultério.
Tu não deveis roubar.
Tu não deveis covet teu vizinho da casa, tu não deveis cobiçar a

mulher de teu vizinho,
nem o seu manservant, nem sua criada, nem o seu boi, nem o seu

jumento, nem qualquer coisa que
é do teu vizinho.
a partir de Êxodo 20:1-17

E em Êxodo 20:23, “Tu não poderás fazer de mim deuses de prata,

nem vos devem fazer
vos deuses de ouro. ”

Nota: a palavra covet meios para “longas ou fortemente desejo de

possuir” uma outra pessoa da propriedade,
ou relacionamento, segundo o Webster’s Dictionary ou mecanismo

para obter aquilo que não pertence a você é
outro significado.
++
Translation: English » Romanian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Poruncile lui Dumnezeu:

“Şi Dumnezeu spake toate aceste cuvinte, zicând:
  Eu sunt Domnul, care au adus pe tine din Egipt, din
casa de vasalitate.
Tu nu vei avea nici alţi dumnezei afară de Mine.
Mii trebuie unto tine nu face nici un idol, sau orice formă de orice

lucru care este
în cer de mai sus, sau care se află în pământul de sub, sau care se

află în apă sub pământ
Mii trebuie nu pleca-te pe tine însuţi pentru a acestora; şi nici nu le

deservesc; pentru Domnul tău Eu sunt un Dumnezeu gelos
Doamne, vizitând faradelegea a părinţilor asupra copiilor unto a

treia şi a patra
generaţie de ei că mă urăsc;
Şi arate mila unto mii de ei că mă iubeşti şi să-mi Porunci
Tu nu trebuie să ia numele Domnului Dumnezeu tău în zadar,

pentru Domnul nu va ţine-l
inocent taketh că numele său în zadar.
Amintiţi-vă Sabatul Ziua, să-l păstraţi Sfânt.
Sase zile trebuie mii de muncă, şi face toate tău de muncă:
Dar Sabatul este Ziua de Sabat a Domnului; în el, nu trebuie mii

face orice lucru, mii,
, nici fiul tău, nici fiica ta, tău manservant, nici maidservant tău,

nici vitele tale,
tău, nici străin care se află în tău porti; în şase zile, Dumnezeu a

făcut cerul şi
pământul, marea şi tot ce este în ele, şi cea de-a şaptea odihnit

day.Wherefore, Domnul
Ziua de Sabat binecuvântat şi sfinţit-o.
Onoare tatăl tău şi mama ta, că tău zi poate fi de lungă pe teren, pe

care
Domnul Dumnezeul tău giveth tine.
Mii trebuie nu ucizi.
Mii trebuie nu comiţi adulter.
Mii trebuie nu furi.
Tu nu trebuie invidia casa aproapelui tău, tu nu trebuie invidia pe

aproapele tău sotia lui,
manservant nici lui, nici lui maidservant, de bou, nici lui, nici lui

măgar, nici nimic din ce
este al aproapelui tău.
de la Exodul 20:1-17

Şi în Exodul 20:23, “mii trebuie nu-mi face cu zeii de argint; nici nu

se face YE
unto tine zeii de aur. ”

Notă: cuvântul invidia mijloc de “mult timp de a deţine sau

puternic dorinţa” de o altă persoană de proprietate,
sau relaţii, în funcţie de Webster’s Dictionary sau un sistem pentru

a obţine ceea ce nu vă aparţine este
o altă semnificaţie.
++
Translation: English » Russian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Заповедь Божия:

“И Бог говорил все эти слова, говоря:
  Я Господь, которые вывели тебя из Египта, из
раб.
Ты будешь у тебя других богов пред лицем Моим.
Ты не будешь делать тебе любого идола, или любой какой-либо

вещь, которая является
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли
Ты не будешь кланяться себя с ними, ни служить им, ибо Я

Господь, Бог твой, М. ревнитель
Бог, посещение беззаконие отцов в детях до третьего и

четвертого
поколение людей, которые ненавидят меня;
И милость к показу тысячи людей, которые любят меня и

соблюдающим заповеди Мои
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо

Господь не будет проводить его
невиновный что взял имя Его напрасно.
Помни день субботний, чтобы держать его святых.
Шесть дней ты труда, и все твои работы:
Но субботний день суббота Господу, в нем ты не будешь делать

любую работу, ты,
, ни сын твой, ни дочь твоя, раб твой, ни раба твоя, ни скот

твой,
и не Твоим чужой, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней

Господь сотворил небо и
Земля, море и все, что в них есть, и лежит в седьмой

day.Wherefore, Господа
благословенный день субботний и освятил его.
Почитай отца твоего и мать, что дни твои могут долго на земле,

которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Ты не будешь воровать.
Ты не будешь жаждать твоего соседа дом, ты не будешь

жаждать твоего соседа жены,
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего,

что
твое соседа.
От Исход 20:1-17

И в Исход 20:23, “Ты не будешь делать со мной богов из серебра,

и не должны вы делать
вам бог золота “.

Примечание: слово чужого означает “много времени, чтобы

владеть или сильно желание” чужого имущества,
или отношения, согласно словарю Вебстера или схема, чтобы

то, что не относится к вам
другой смысл.
++
Translation: English » Serbian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Заповести Божије:

“И рече Бог све ове речи:
  Ја сам Јахве, који су донели тебе из Египта, из
куће ропства.
Немој имати других богова уз мене.
Немој радити теби било којем идол, или било који сличан било

што што је
горе на небу, или да је у земљи доле, или да је у води под земљом
Немој да ти се клања њима, нити им служити, јер ја, Јахве, твој

Бог сам љубоморан
Бога, гостујући кажњава грех отаца на деци до трећег и

четвртог
нараштај оних који ме мрзе;
И показујем милосрђе хиљадама који ме љубе и врше моје

заповести
Не узимај имена Господина, Бога свога узалуд, јер Јахве не

држите га
кривице да узме његово име узалуд.
Запамти суботњи дан, како би га Светога.
Шест дана ћеш рад, и то свим својим радом:
Али суботњи дан је субота, починак посвећен Јахви; у њој нећеш

учинити било који посао, ти,
ни син твој, ни кћи твоја, слуга твој, ни слушкиње твоја, ни твоја

стока,
ни твоје странца који је унутар твојих врата, јер у шест дана

Господ створи небо и
земљу и море и све што је у њима, а седмог даы.Ухерефоре

одморни, Господин
благословио и посветио дан суботни га.
Поштуј оца свога и мајку своју, да твоји дани мај бити дуго на

земљи, што је
Господин, Бог твој, даје теби.
Не убиј.
Не чини прељуба.
Не украду.
Не пожели куће ближњег твога, нећеш ти пожели жене ближњег

твога,
нити његов слуга, ни слушкиње његове, ни вола његова, ни

магарца његова, нити било што што
је ближњег твога.
од егзодуса 20:1-17

А у егзодуса 20:23, “Немој радити са мном богове од сребра;

нити ћете направити
вам бога од злата. ”

Напомена: реч пожели значи “дуго у посјед или снажно жеља”

другом лицу имовине,
или однос према Уебстер’с Дицтионары или шему за добити оно

што не припада вама
други смисао.
++
Translation: English » Slovak
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Prikázaní Božích:

“A hovoril Boh všecky slová táto, rka:
  Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z
domu otroctva.
Nebudeš mať iného boha okrem mňa.
Neučiníš tobě žiadne rytiny, ani akého podobenstvo tých vecí,

kteréž sú akékoľvek
na nebi svrchu, ani tých, kteréž na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo

vode pod zemou
Nebudeš sa klanět sám na ne, ani im slúžiť, pretože já Hospodin,

tvoj Boh, som žiarlivá
Bože, navštevujú sfalšovanie otcov na deti až do tretieho a štvrtého
generácie z nich, že ma nenávidia;
A preukazovaní milosrdenstva až tisícky tých, ktorí ma milujú a má

prikázaní zachovávajú
Nevezmeš mena Hospodina Boha svého nadarmo, lebo Hospodin,

nebude ho
trestu toho, kto by jeho meno nadarmo.
Pamätaj na deň odpočinku, abys ho světil.
Šesť dní budeš pracovať a robiť všetku svoju prácu:
Ale v sobotu je v sobotu od Hospodina; v ňom nebudeš robiť žiadnu

prácu, ty,
ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj otrok ani tvoja otrokyne, ani tvoj

dobytok,
ani tvoj cudzinec, ktorý žije v tvojich bránach, Za šesť dní činil

Hospodin neba i
krajine, more a všetko, čo v nich je, a siedmeho day.Wherefore, Pán
požehnal deň odpočinku a oddelil ho ako svätý.
Cti svojho otca i matku svoju, aby tvoje dni môžu byť dlhé, na

pozemku, ktorý
Hospodin, tvoj Boh, dáva tebe.
Nebudeš zabíjať.
Nesesmilníš.
Nepokradneš.
Nebudeš túžiť po dome tvojho blížneho, budeš Nepožádáš manželky

blížneho tvojho,
otrok ani jeho, ani jeho Děvky, ani vola jeho, ani jeho osla, ani nič,

čo by
je tvojmu blížnemu.
od Exodus 20:1-17

A Exodus 20:23, “Nebudeš sa so mnou bohmi zo striebra, bez toho

aby ste sa
vám bohov zo zlata. ”

Poznámka: slovo bažit znamená to “dlhá vlastniť alebo silno túžba”

iné osoby v oblasti nehnuteľností,
alebo vzťah, podľa Webster slovník alebo systém sa dostať to, čo

nepatrí k vám
iný význam.
++
Translation: English » Slovenian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Zapovedi Boga:

“In Bog govoril vse te besede, reče:
  Jaz sem Gospod, ki so jo ti iz Egipta, iz nje
hiše ropstva.
Ne imeti drugih bogov poleg mene.
Ne bi tebi koli Skromnost, ali kateri koli podobnost z kakršno koli

stvar, ki je
zgoraj na nebu, ali da je spodaj na zemlji, ali da je v vodi pod zemljo
Ne klanjaj sebe, da jim niti jim služi; ker sem Gospod, vaš Bog, sem

ljubosumen
Bog, Kažnjavam greh očetov na otroke tistim tretjim in četrtim
generacije, da sovražiš mene;
In milost tistim, ki kažejo na tisoče jih je, ki me ljube in dvigi moje

zapovedi
Ne v imenu Gospoda, tvojega Boga zaman, ker je Gospod, ne držite

ga
Nekrivi da vzame njegovo ime zaman.
Zapomni sobotnega dan, da je Sveto.
Šest dni boš delo, in to vse tvoje delo:
Toda soboto je Sabbath The Lord; v to, boš nobenega posla ne dela,

ti,
niti vaš sin, ne hči tvoja, tvoje kletar, sluškinja niti tvoja, niti tvojega

goveda,
niti tvoja tujec, ki je znotraj tvojih vratih; Za v šestih dneh je Gospod

ustvaril nebo in
zemljo, morje in vse, kar je v njih, in odpočijejo sedmi

day.Wherefore, Gospod
Blagoslovi v soboto in ga posvetil.
Časti tvojega očeta in tvoje matere, da se ti dnevi lahko dolgo na

zemlji, ki je
Gospod, vaš Bog, daje.
Ne ubij.
Ne prešuštvuj.
Ne kradi.
Ne Priželjkivati tvojega bližnjega hiši, ne Priželjkivati tvojega

bližnjega žene,
niti njegov kletar, niti njegove robinje, niti njegovega vola, niti

njegovega osla, niti nič, kar
je tvojega bližnjega.
od Eksodus 20:1-17

In v Eksodus 20:23, “Ne se z mano bogovima srebra, niti vi, da
vam boga od zlata. ”

Opomba: beseda Priželjkivati pomeni “dolg, da imajo ali močno

željo,” druga oseba, v nepremičnine,
ali razmerja, v skladu z Webster’s Dictionary ali sistema, da se kaj

ne pripada vam je
drug pomen.
++
Translation: English » Spanish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Mandamientos de Dios:

“Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
  Yo soy el Señor que te han llevado a cabo de Egipto, de la
casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Tú no te graven cualquier imagen, o cualquier semejanza de

cualquier cosa que se
arriba en el cielo, o que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la

tierra
Tú no te inclinarás a ellas, ni servir de ellos; porque yo, el Señor tu

Dios, soy un celoso
Dios, que visita la iniquidad de los padres a los hijos hasta la

tercera y cuarta
generación de los que me odian;
Y muestra misericordia a miles de ellos hasta que me aman, y

guardad mis mandamientos
No has de tener el nombre del Señor tu Dios en vano, para el Señor

no le mantenga
inocente al que tome su nombre en vano.
El sábado día recordar, que la mantenga Santo.
Seis días harás tú trabajo, y hacer todo tu trabajo:
Pero el sábado es el día Sábado de El Señor, en ella, no has de hacer

cualquier trabajo, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas; Porque en seis días,

el Señor hizo el cielo y la
tierra, el mar y todos los que en ellos hay, y reposó en el séptimo

day.Wherefore, El Señor
bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre ya tu madre; que tus días se alarguen en la tierra,

que El
Señor tu Dios te da.
Tú No matarás.
Tú No cometerás adulterio.
Tú no robar.
Tú No codiciarás la casa de tu vecino, tú no codiciarás la mujer de

tu prójimo,
ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que
es tu vecino.
de Éxodo 20:1-17

Y en Éxodo 20:23, “No hacer conmigo dioses de plata, ni que se os
os dioses de oro. ”

Nota: la palabra codiciar significa “tiempo fuerte deseo de poseer

o” la propiedad de otra persona,
o relación, de conformidad con el Diccionario Webster’s plan o para

obtener lo que no le pertenece a usted es
otro significado.
++
Translation: English » Swedish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Budorden från Gud:

“Och Gud talade alla dessa ord och sade:
  Jag är Herren som har fört dig ut ur Egypten, ut ur
House of bondage.
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte göra åt dig något AVGUDABILD eller någon likna en

sak som är
i himlen ovan, eller som är nere på jorden, eller som är i vattnet

under jorden
Du skall inte böja dig själv till dem, eller tjäna dem, ty jag Herren,

din Gud är en svartsjuk
Gud, som besöker orätten av pappor på barnen intill tredje och

fjärde
generationen av dem som hatar mig;
Och visar barmhärtighet åt tusentals av dem som älskar mig och

håller mina bud
Du skall inte ta namnet på Herren, din Gud förgäves, ty Herren

kommer inte att hålla honom
SKULDFRI att taketh Hans namn förgäves.
Tänk på sabbatsdagen, att hålla det heligt.
Sex dagar skall du arbete, och gör hela ditt arbete:
Men sabbatsdagen är sabbat för Herren, i det, skall du inte utföra

något arbete, du,
eller din son eller din dotter, din tjänare eller din TJÄNSTEFLICKA

eller din boskap,
eller din främling som ligger inom din grindar, för i sex dagar,

Herren gjort himmel och
jorden, havet och allt vad i dem är, och vilade den sjunde

day.Wherefore, Herren
välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Hedra din far och din mor, att din får leva länge på den mark som
Herren din Gud, ger dig.
Du skall inte döda.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte ha begär till din nästas hus, du skall inte ha begär till

din nästas hustru,
eller hans tjänare eller hans TJÄNSTEFLICKA, eller hans oxe eller

hans åsna, ej heller något som
är din grannens.
från Andra Mosebok 20:1-17

Och i Andra Mosebok 20:23 “Du skall inte göra med mig gudar av

silver, inte heller skall ni göra
eder gudar av guld. ”

Anmärkning: ordet åtrå innebär att “lång tid att inneha eller starkt

önskar” en annan persons egendom,
eller förhållande, enligt Webster’s Dictionary eller system för att få

vad som inte tillhör dig
en annan innebörd.
++
Translation: English » Thai
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Commandments ของพระเจ้า:

และพระเจ้า spake ทุกคำเหล่านี้, ภาสน์,
  ฉันพระเจ้าที่ได้นำเจ้าออกจากอียิปต์, ออกจาก
บ้านของผูกมัด.
พระองค์จะไม่มีพระเจ้าอื่นๆก่อนหน้าฉัน.
พระองค์จะไม่ให้แก่เจ้าใดเทวรูปหรืออุปมาใดสิ่งที่เป็น
ในชั้นฟ้าข้างต้นหรือที่อยู่ในแผ่นดินใต้หรือที่อยู่ในภายใต้น้ำแผ่นดิน
พระองค์จะไม่คำนับลงท่านเองพวกเขาไม่ใช้พวกเขาสำหรับฉันพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าน. ที่

อิจฉา
พระเจ้า, ไปที่ความยุติธรรมของบรรพบุรุษแก่เด็กๆแก่ที่สามและสี่
รุ่นที่พวกเขาเกลียดชังฉัน
และแสดงความเมตตาแก่พันของพวกเขาที่รักฉันและเก็บของฉัน Commandments
พระองค์จะไม่เอาชื่อของพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าเสียหลาย; สำหรับพระเจ้าจะไม่ถือเขา
บริสุทธิ์ที่ taketh พระองค์ชื่อเสียหลาย.
และจงรำลึกถึงวันอาทิตย์วันเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์.
หกวันจะเจ้าแรงงานและกระทำทั้งหมดของท่านทำงาน:
แต่วันอาทิตย์วันเป็นวันอาทิตย์ของพระเจ้าของมันในนั้นเจ้าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำงานเจ้า,
ไม่เจ้าบุตรและไม่มีเจ้าลูกสาว, เจ้า manservant, ไม่เจ้าแม่บ้าน, ไม่เจ้าปศุสัตว์,
ไม่เจ้าคนจรที่อยู่ของเจ้าประตู; ในหกวันพระเจ้าทำให้ชั้นฟ้าและ
แผ่นดินทะเลและสิ่งที่อยู่ในพวกเขาจะได้รับและ rested เจ็ด day.Wherefore, พระเจ้า
ให้ความจำเริญในวันอาทิตย์และวันที่สักการะบูชามัน.
เกียรติยศของเจ้าบิดาและมารดาของเจ้า; วันที่เจ้าอาจจะยาวแก่แผ่นดินที่
พระเจ้าของเจ้าพระเจ้าให้เจ้า.
พระองค์จะไม่ฆ่า.
พระองค์จะไม่ล่วงประเวณี.
พระองค์จะไม่ขโมย.
พระองค์จะไม่มักมากเพื่อนบ้านของเจ้าของบ้านเจ้าจะไม่มักมากเพื่อนบ้านของภริยาของเจ้า,
ไม่ของเขา manservant และไม่มีเขาแม่บ้าน, ไม่เขาวัวและไม่มีลาของเขาและไม่มีอะไรที่
เป็นเพื่อนบ้านของเจ้า.
จาก Exodus 20:1-17

และใน Exodus 20:23, “พระองค์จะไม่ให้กับฉันพระเจ้าของเงิน; แหละพวกเจ้าจะไม่ทำให้
พวกเจ้าพระเจ้าทอง. ”

หมายเหตุ: คำโลภโมโทสันหมายถึง “ยาวครอบครองหรือแจ๊ดปรารถนา” ของบุคคลอื่นทรัพย์สิน
หรือความสัมพันธ์ตามเว็บของพจนานุกรมหรือโครงการเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ไม่ได้เป็นของท่านคือ
อื่นหมาย.
++
Translation: English » Turkish
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Allah’ın emir:

“Ve Tanrı, bütün bu sözcükleri spake, söyleyerek,
  Ben The Lord of olan mısır dışında, ve dışında sana getirdi pm
kölelik ve ev.
Eceksin Ben önce başka bir tanrı var.
Sen sana herhangi bir put veya herhangi bir şey herhangi bir

benzerlik ki yapmaz shalt
olarak cennet üzerinde veya altındaki toprak olduğunu ya da su ve

toprak altında
Sen aşağı kendin onlara yay değil shalt; onlardan hizmet Ben Rab

Tanrı senin için kıskanç pm
Tanrım, üçüncü ve dördüncü ki çocukları ile babaları ve haksızlık

Ziyaret
onları bu nesil yaz nefret ediyorum;
Ve bunları gösteren rahmet ki binlerce bana seviyorum ve korumak

benim emir
Sen boşuna Rab THY’nin adını Tanrı almaz shalt; için Rabbim onu

tutun won’t
Bu boşuna Onun Adı taketh suçsuz.
, Dini tatil günü Gün unutmayın bu Kutsal tutmak için.
Altı gün shalt sen işçi ve tüm senin iş yapın:
Ama dini tatil günü gün Rabbinin dini tatil günü değil, değil

herhangi bir iş, sen yapmak, eceksin,
ne senin oğlum, ne senin kızım, senin uşak, hizmetçi, ne senin, ne

de senin sığır,
ne o senin kapılarını içinde senin yabancı; için altı gün sonra, The

Lord of Heaven yapılmış
Yeryüzünde, onları denize ve tüm bu ve yedinci day.Wherefore, The

Lord of dinlenmiş bir
dini tatil günü Gün ve kutsanmış bu hallowed.
Onur senin baban ve senin annen, o senin gün süreyle arazi üzerine

olabilir ki bu
Lord senin Tanrı sana verir.
Sen öldürmeye değil shalt.
Sen eşini aldatmak değil shalt.
Sen çalmadım shalt.
Sen, çok değil senin komşu evine, eceksin gıpta değil senin komşu

karısı shalt
ne de onun uşak, ne de onun hizmetçi, ne de onun öküz, ne de onun

eşek, ne de bir şey bu
bir senin komşu’s.
Exodus 20:1-17 gelen

Ve Exodus 20:23 de, “Sen benimle yapmaz shalt gümüş tanrılar; ne

yapmak siz eder
ki size altın tanrılar. ”

Not: kelime gıpta “veya güçlü” bir kişinin mal arzu sahip olmak için

uzun anlamına gelir
Webster Dictionary veya program ne ait değil almak göre veya ilişki

olduğunu
başka bir anlam.
++
Translation: English » Ukrainian
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Заповідь Божа:

“І Бог говорив всі ці слова, говорячи:
  Я Господь, що вивели тебе з Єгипту, із
роб.
Ти будеш у тебе інших богів перед лицем Моїм.
Не будеш ти маєш робити будь-якого ідола, або будь-якої-

небудь річ, яка є
на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею
Ти не будеш вклонятися себе з ними, ні служити їм, бо Я

Господь, Бог твій, М. ревнитель
Бог, відвідування провину батьків на дітях до третього і

четвертого
покоління людей, які ненавидять мене;
І милість до показу тисячі людей, які люблять мене і тих, хто

зберігає заповіді Мої
Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо Господь

не буде проводити його
невиновный що взяв ім’я Його даремно.
Пам’ятай день суботній, щоб тримати його святих.
Шість день праці, і всі твої роботи:
Але суботній день субота для Господа, в ньому ти не будеш

робити будь-яку роботу, ти,
, Ні син твій, та дочка твоя, раб твій, і невільниця твоя, і худоба

твоя,
і не Твоїм чужий, що в брамах твоїх, бо в шість днів створив

Господь небо та
Земля, море та все, що в них є, і лежить в сьомий day.Wherefore,

Господа
благословенний день суботній і освятив його.
Шануй батька свого й матір, що дні твої можуть довго на землі,

яку
Господь, Бог твій, дає тобі.
Не вбивай.
Не чини перелюбу.
Ти не будеш красти.
Ти не будеш жадав свого сусіда будинок, ти не будеш жадав

свого сусіда дружини,
ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його,

ані всього, що
твоє сусіда.
Від Вихід 20:1-17

І в Вихід 20:23, “Ти не будеш робити зі мною богів із срібла, і не

повинні ви робити
вам бог золота “.

Примітка: слово чужого означає “багато часу, щоб володіти або

сильно бажання” чужого майна,
або відносини, згідно словника Вебстер або схема, щоб те, що не

відноситься до вас
інший сенс.
++
Translation: English » Vietnamese
Commandments of GOD:

“And God spake all these words,saying,
 I am The Lord which have brought thee out of Egypt, out of the
house of bondage.
Thou shalt have no other gods before Me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of

any thing that is
in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the

water under the earth
Thou shalt not bow down thyself to them; nor serve them;for I the

Lord thy God am a jealous
God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the

third and fourth
generation of them that hate me;
And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep

my Commandments
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for The

Lord will not hold him
guiltless that taketh His Name in vain.
Remember The Sabbath Day, to keep it Holy.
Six days shalt thou labor,and do all thy work:
But the Sabbath Day is the Sabbath of The Lord;in it, thou shalt not

do any work, thou,
nor thy son, nor thy daughter, thy manservant,nor thy maidservant,

nor thy cattle,
nor thy stranger that is within thy gates; For in six days, The Lord

made heaven and
earth, the sea and all that in them is,and rested the seventh

day.Wherefore, The Lord
blessed the Sabbath Day and hallowed it.
Honour thy father and thy mother; that thy days may be long upon

the land, which The
Lord thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

neighbor’s wife,
nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox,nor his

donkey,nor anything that
is thy neighbor’s.
from Exodus 20:1-17

And in Exodus 20:23, “Thou shalt not make with me gods of silver;

neither shall ye make
unto you gods of gold.”

Note: the word covet means to “long to possess or strongly desire”

another person’s property,
or relationship, according to Webster’s Dictionary or scheme to get

what does not belong to you is
another meaning.   Commandments của GOD:

“Và Thiên Chúa spake tất cả những từ này, nói rằng,
  Tôi Các Chúa có thee đưa ra khỏi Ai Cập, ra khỏi
nhà bondage.
Thou shalt không có thần khác trước khi Me.
Thou shalt không thực hiện bất kỳ unto thee graven hình ảnh, hoặc

bất kỳ likeness nào mà là
ở trên trời, hoặc nằm ở dưới đất, hoặc là trong nước dưới đất
Thou shalt not bow down thyself cho họ; họ cũng không phục vụ; cho

tôi Chúa thy God am a jealous
Thiên Chúa, vào iniquity của các ông bố sau khi các em unto thứ ba

và thứ tư
thế hệ của họ mà tôi ghét;
Và hiển thị mercy unto hàng ngàn người trong số họ là tình yêu tôi,

và giữ tôi commandments
Thou shalt không đưa tên của Thiên Chúa trong Chúa thy vain; cho

Chúa sẽ không giữ anh ta
guiltless rằng taketh Tên của ông trong hư không.
Lưu thông tin Các Sabbath Ngày, để giữ nó Chúa Thánh.
Sáu ngày shalt thou lao động, và làm tất cả những thy làm việc:
Nhưng những ngày Sabbath Sabbath là của Chúa, trong đó, thou

shalt không làm bất cứ công việc, thou,
và cũng không phải thy con trai, con gái cũng không thy, thy

manservant, và cũng không thy maidservant, và cũng không thy gia

súc,
thy lạ và cũng không có nghĩa là trong vòng thy cửa; Để trong sáu

ngày, Các chúa trời và thực hiện
đất, biển và trong tất cả những gì họ được, và thứ bảy day.Wherefore

ngơi, The Lord
may mắn trong ngày Sabbath và hallowed nó.
Honour thy thy cha và mẹ; rằng thy lâu ngày có thể được dựa trên sự

đất đai, trong đó Các
Chúa thy God giveth thee.
Thou shalt không giết.
Thou shalt không cam kết adultery.
Thou shalt không ăn cắp.
Thou shalt not covet thy neighbor’s house, thou shalt not covet thy

hàng xóm của vợ,
manservant và cũng không phải của mình, và cũng không

maidservant của mình, và cũng không ox của mình, và cũng không

phải của mình Donkey, và cũng không phải bất cứ điều gì
là hàng xóm của thy.
từ Exodus 20:1-17

Và trong Exodus 20:23, “Thou shalt với tôi không làm cho thần bạc;

sẽ không làm cho ye
unto bạn thần vàng “.

Lưu ý: chữ covet có nghĩa là “thời gian để có ham muốn mạnh mẽ

hoặc” tài sản của người khác,
hoặc các mối quan hệ, theo từ điển Webster’s hoặc các chương trình

để có được những gì không thuộc về bạn là
ý nghĩa khác.
++
11:31 AM 5/24/2009 @ Denver CO 80203;posted by Gloria Poole,

R.N. and artist for the glory of GOD.

Advertisements